Osposoljavanje za rad

Pomoć za osposobljavanje za rad daje se deci i mladima sa smetnjama u razvoju i odraslim osobama sa invaliditetom koje se (u skladu sa svojim fizičkim i psihičkim sposobnostima i godinama života) mogu obučiti za nekakav rad.

Pomoć se sastoji od plaćanja troškova samog osposobljavanja, dakle, obuke, troškova smeštaja u učenički ili studentski dom ili internat i naknade troškova prevoza od mesta stanovanja do mesta gde se obavlja obuka.

Odlučivanje o pomoći za osposobljavanje

O potrebi za ovom vrstom pomoći odlučuje centar za socijalni rad, na osnovu procene nadležnih stručnih komisija.

Procenu potrebe za decu i mlade sa smetnjama u razvoju vrše opštinske i gradske komisije za procenu potreba za pružanjem dodatne obrazovne, zdravstvene ili socijalne podrške detetu i učeniku.

Procenu za odrasle osobe sa invaliditetom sprovode komisije Nacionalne službe za zapošljavanje.

Potrebna dokumentacija

Uz zahtev za ostvarivanje ovog prava, centru za socijalni rad treba podneti:

  • izvod iz matične knjige rođenih;
  • fotokopiju lične karte ili, za mlađe od 16 godina, zdravstvenu knjižicu;
  • rešenje o kategorizaciji koje izdaje opštinska odnosno gradska komisija za procenu preostalih sposobnosti (na komisiju upućuje centar za socijalni rad);
  • zdravstvenu dokumentaciju koja se pribavlja kod lekara specijaliste.

Ko dobija novac?

Novac za samo osposobljavanje, odnosno obuku, isplaćuje se školi, fakultetu ili drugoj ustanovi koja sprovodi tu obuku, a novac za smeštaj u domu ili internatu — direktno toj ustanovi.

Jedini novac koji dobija sam korisnik ove pomoći jeste naknada troškova prevoza, koja se isplaćuje u visini najniže cene javnog prevoza na relaciji od njegove kuće ili doma (internata) u koji je smešten, do ustanove u kojoj se sprovodi obuka z

Republicki zavod Republicki zavod Republicki zavod