OBAVEŠTENJE


za građane opštine i korisnike Centra za socijalni rad „Kovačica“ Kovačica
U skladu sa zdravstvenim preporukama, a radi sprečavanja širenja virusa COVID – 19, imajući u vidu efikasniju zaštitu svih građana i korisnika u Centru za socijalni rad, mole se svi građani, posebno korisnici da bez preke potrebe, izbegavaju dolazak u prostorije Centra za socijalni rad ili da to svedu na minimum, a radi ostvarivanja prava i usluga iz oblasti socijalne zaštite. Kako bi se u novonastalim okolnostima vezanim za trenutnu epidemiolosku situaciju svim građanima pružila blago vremena i kvalitetna socijalna i porodično pravna zaštita iz delokruga rada ove ustanove, građani svoje zahteve po raznim osnovama mogu podnositi Centru za socijalni rad na telefone : 013/661-119; 661-041 i 660-119 i elektronskim putem kovacica.csr@minrzs.gov.rs
nakon čega će u toku postupka ukoliko se za to ukaže potreba biti pisanim putem pozivani da dođu u Centar. Upravna akta po zahtevima stranaka u vidu rešenja, potvrda, uverenja i sl. podnosiocima zahteva biće dostavljena putem pošte na kućnu adresu.

Republicki zavod Republicki zavod Republicki zavod