Potpuna podrška za ostvarivanje prava za Rome Oslonac u svemu – koordinator za romska pitanja

U toku je realizacija projekta Koordinator za romska pitanja, koji je započet septembra 2020. godine i finansira se iz sredstava Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova.

Koordinator za romska pitanja je osoba koja ima neposredan kontakt sa licima romske nacionalnosti, obilazi njihove porodice na terenu i tako ima potpuni uvid u njihove potrebe, te shodno tome ih upoznaje sa njihovim pravima i pruža im pomoć u njihovom ostvarivanju.

Kroz projektne aktivnosti predviđeno je da se pripadnicima romske nacionalne zajednice pruži podrška da prevaziđu prepreke u vezi sa pristupom i razumevanjem pravima koja ih se tiču. 

Osim toga, Romi u svakom trenutku imaju osobu kojoj mogu da se obrate za pomoć, savet, sugestiju i da budu sigurni da  im je adekvatno odgovoreno s obzirom na to da je koordinator najbolje upoznat sa njihovim problemima i situacijom u kojoj se nalaze. 

Angažovanjem koordinatora za romska pitanja stvorili su se bolji uslovi za socijalnu uključenost Roma u našoj lokalnoj zajednici, a time su se i uslovi za pun pristup u ostvarivanju njihovih prava iz oblasti socijalne zaštite, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prava na rad, što predstavlja preduslov za uvažavanje i ostalih garantovanih ljudskih prava licima romske nacionalnosti.

Projekat traje šest meseci i nakon njegovog završetka ćemo imati sačinjenu bazu podataka o Romima i Romkinjama, koji nisu u sistemu, na teritoriji naše opštine, ali podatke o njihovim potrebama koji će nam poslužiti kao osnov za novi projekat u kojem bismo mogli da planiramo nove aktivnosti sagledavanjem realnih potreba naših sugrađana romske nacionalnosti.

Republicki zavod Republicki zavod Republicki zavod