Ostvarivanje prava na socijalne usluge

Od centra za socijalni rad možeš da tražiš dve vrste pomoći: materijalnu i ono što se zove „usluge socijalne zaštite“. Dok je za materijalnu pomoć reč o novčanom davanju ili pravu na neki popust, pod uslugama socijalne zaštite podrazumevaju se postupci kojima te centar štiti od nasilja u porodici, rešava to što zbog raznih razloga nisi u stanju da se brineš o sebi (na primer, smeštajem u drugu porodicu ili socijalnu ustanovu, ili pružanjem pomoći u kući), i tome slično.

Procena hitnosti

Kada je za rešenje tvog problema potrebna neka usluga socijalne zaštite, prijemni radnik u centru prvo mora da proceni koliko je slučaj hitan. On posebno uzima u obzir:

  • da li je potrebno osigurati tvoju bezbednost;
  • da li si u uzrastu koji te čini posebno ranjivim (dete, stara osoba);
  • situaciju i težinu okolnosti koje te ugrožavaju;
  • da li si povređen;
  • prethodna saznanja centra o tvom slučaju, ako ona postoje.

On može da oceni da slučaj zahteva neodložno, hitno ili redovno postupanje.

Šta posle procene hitnosti?

Ako je slučaj neodložan, to jest, ako ti je ugožen život, zdravlje ili razvoj, prijemni radnik mora odmah, a najkasnije za 24 sata, da organizuje neodložnu intervenciju (da te uputi u sigurnu kuću ili u drugu porodicu, da pozove policiju, lekara…).

U svim drugim slučajevima, predmet prosleđuje rukovodiocu odgovarajuće službe, koji dodeljuje slučaj konkretnom socijalnom radniku koji će ga voditi — voditelju slučaja.

Početna procena slučaja

Voditelj slučaja prvo će obaviti početnu procenu na osnovu koje se donosi plan usluga i mera koje je neophodno sprovesti. Početna procena je, u stvari, prikupljanje podataka o osobi kojoj je potrebna pomoć, iz svih mogućih izvora.

Zavisno od hitnosti, postupak početne procene mora da počne:

  • odmah ako je slučaj neodložan;
  • u roku od 72 sata ako je slučaj hitan;
  • u roku od pet dana u redovnoj proceduri, to jest, ako bezbednost korisnika nije ugrožena.

U okviru početne procene, voditelj slučaja može da poseti porodicu korisnika bez najave samo ako oceni da je on u neposrednoj opasnosti ili da bi najava ugrozila njegovu bezbednost ili onemogućila prikupljanje činjenica.

S rezultatima procene moraju biti upoznati (osim ako to ne bi ugrozilo bezbednost korisnika ili policijsku istragu): ugrožena osoba, osoba koja se o njoj stara i onaj ko je prijavio slučaj.

Plan usluga

Plan usluga jeste pismena odluka o tome kako pomoći korisniku, u kom roku, i ko će u tome učestvovati. Početni plan donosi se najkasnije 15 dana od početka rada s korisnikom, a stalni u roku od 60 dana.

Svi učesnici moraju da se slože s planom i da ga potpišu, i dobijaju njegovu kopiju. Ako neko ne želi da potpiše plan, mora da objasni zašto.

Uput za korišćenje usluge

Za svaku uslugu koja je potrebna korisniku, centar izdaje poseban uput. U njemu treba da piše ime i prezime korisnika, vrsta usluge, koja ustanova treba da je pruži, cena i, ako neko učestvuje u plaćanju, podaci o toj osobi.

Kad procene da ti usluga nije potrebna

Kada voditelj proceni da nema potrebe za traženom uslugom, centar će doneti rešenje kojim se zahtev odbija.

Protiv rešenja može se izjaviti žalba u roku od 15 dana, a odluka o žalbi donosi se u roku od 30 dana. Žalba se podnosi Ministarstvu za rad i socijalnu politiku kad usluge plaća Republika, Pokrajinskom sekretarijatu za socijalnu zaštitu kad usluge obezbeđuje Pokrajina Vojvodina, ali i za republičke usluge ako je centar za socijalni rad u Vojvodini, i gradskoj ili opštinskoj upravi, za usluge koje obezbeđuje lokalna samouprava.

Ako ustanova odbije da ti pruži uslugu

Ako ustanova u koju si upućen odbije da ti pruži uslugu predviđenu uputom, dužna je da odmah pismeno obavesti tebe i centar koji je izdao uput i da navede razloge.

Ti možeš da podneseš pritužbu centru u roku od osam dana od prijema obaveštenja, odnosno, ako su odbili da ti pruže uslugu, a uopšte ti nisu poslali pismeno obaveštenje.

Ako utvrdi da ta ustanova zaista ne može da ti pruži uslugu, centar će te poslati u neku drugu.

Plaćanje

Ako nemaš novca, usluge socijalne zaštite za tebe su besplatne. Međutim, ti ili osoba koja je dužna da te izdržava platićete uslugu, u celosti ili delimično, ako centar, prema kriterijumima koje propisuje onaj ko obezbeđuje uslugu (dakle, Republika, pokrajina ili lokalna samouprava), proceni da je to moguće.

U plaćanju može da učestvuje i neko treći, ako to želi.

Kontakt s korisnikom

Kada korisnik živi u svojoj kući, voditelj slučaja mora bar jednom u dva meseca da se vidi ili čuje telefonom s njim. Ako je korisnik dete, voditelj mora da ostvari ovaj kontakt i sa osobom koja se o njemu stara.

Ukoliko je korisnik izdvojen iz svoje porodice, kontakt podrazumeva najmanje:

  • jedno viđenje s detetom prvog meseca od izdvajanja iz porodice, a kasnije bar tri puta godišnje;
  • jedan susret sa odraslim korisnikom tokom prvog meseca, a zatim bar dva puta godišnje ako je korisnik smešten u drugu porodicu, ili jednom ako je smešten u neku
Republicki zavod Republicki zavod Republicki zavod