Centar za Socijalni Rad - Nadležnost

Centar za socijalni rad u gradu ili opštini u kojoj živiš je centralna ustanova u kojoj se odlučuje o gotovo svemu što ima veze sa socijalnom zaštitom. Svi građani kojima je potreban neki oblik socijalne zaštite moraju da odu u centar, a svi državni organi i organi lokalne vlasti, kao i zdravstvene i obrazovne ustanove, obaveštavaju centar kada naiđu na osobu kojoj je potrebna pomoć društva.

S druge strane, centar odlučuje o tome da li je nekome potrebna pomoć ili zaštita i kakva, i šalje korisnike u odgovarajuće socijalne ustanove. On kontroliše i šta se dalje dešava s korisnicima u tim ustanovama. Centar sarađuje sa državnim organima i tako što s njima razmenjuje podatke ili traži asistenciju (najčešće od policije), a sud često od centra traži i da na različite načine učestvuje u sudskim procesima.

U kojim se slučajevima obraćaš centru?

Ti treba da se obratiš centru za socijalni rad ako ti i tvoja porodica nemate dovoljno sredstava za preživljavanje, pa vam je potrebna materijalna pomoć. Od centra treba da tražiš pomoć i ako nemaš gde da stanuješ, ako te neko u porodici maltretira, ili ako zbog maloletstva, starosti, bolesti, invalidnosti ili ometenosti u razvoju nisi u stanju da se brineš o sebi — ukratko, ako ti je potrebna neka od usluga socijalne zaštite.

Možeš da ih pozoveš i ako ti nemaš ovakvih problema, ali znaš nekoga ko ih ima, jer centar reaguje po službenoj dužnosti kad sazna da je nekome potrebna ova vrsta pomoći.

Materijalna pomoć

Posao centra za socijalni rad jeste da proveri da li osobe koje su podnele zahtev za dodelu neke materijalne pomoći ispunjavaju uslove da tu pomoć dobiju, i da donese odluku o dodeljivanju takve pomoći. Vrste materijalne pomoći o kojima odlučuje centar jesu:

 • novčana socijalna pomoć
 • dodatak za pomoć i negu drugog lica (takozvana tuđa nega i pomoć)
 • pomoć za osposobljavanje za rad
 • materijalna pomoć koju dodeluje lokalna samouprava, ako je centar za to ovlašćen lokalnim propisima.

Porodično-pravna zaštita

Na osnovu Porodičnog zakona, centar (koji se u tom zakonu, i u mnogim drugim propisima, zove „organ starateljstva“) ovlašćen je da interveniše u porodičnim i bračnim odnosima kako bi zaštitio decu i žrtve porodičnog nasilja. Centar daje mišljenje o ovim odnosima i u ostalim slučajevima kada sud to od njega zatraži.

Zakonska ovlašćenja centra jesu da:

 • odlučuje o smeštaju deteta u hraniteljsku porodicu i nadzire hranitelje
 • odlučuje o usvajanju deteta
 • stavlja pod starateljstvo maloletnike i odrasle osobe kad za to postoje zakonom predviđeni uslovi
 • nadzire vršenje roditeljskog prava (između ostalog podnosi razne tužbe protiv roditelja, na primer tužbe za izdržavanje deteta)
 • odlučuje o imenu deteta (na primer, kada roditelji pošto-poto pokušavaju detetu da daju neprikladno ime)
 • posreduje u bračnom sporu
 • pokreće sporove oko roditeljskog prava i prava deteta i učestvuje u njima
 • prima izjave o priznavanju očinstva

Usluge socijalne zaštite

Centar odlučuje o potrebi korisnika za uslugama socijalne zaštite kao što su:

 • usluge psiholoških, porodičnih, bračnih i porodično-pravnih savetovališta
 • dnevni boravak
 • pomoć u kući
 • stanovanje uz podršku
 • smeštaj u drugu porodicu ili ustanovu socijalne zaštite

Korisnik od centra dobija uput na osnovu kojeg u ovlašćenim socijalnim ustanovama dobija ove usluge.

Centar može i sam da pruža neke od navedenih usluga, ali samo ako za to ima organizovanu posebnu službu ili odeljenje, ako je licenciran u Ministarstvu za rad i socijalna pitanja za određenu uslugu i ako na teritoriji za koju je nadležan ne postoji druga ustanova koja je licencirana za tu vrstu usluge.

'
Republicki zavod Republicki zavod Republicki zavod