Програм рада Центра за социјални рад Ковачица за 2024.годину

ПРОГРАМ РАДА

 ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД „КОВАЧИЦА” КОВАЧИЦА

ЗА 2024. ГОДИНУ

Ковачица, фебруар 2024.

 1. ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ЦЕНТРУ ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
ЦСРЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛАНИ РАД „КОВАЧИЦА“ КОВАЧИЦА
МЕСТОКОВАЧИЦА
ГОДИНА ОСНИВАЊА27.04.1990.
В.Д.  ДИРЕКТОРАПЕТРАК ДУШАНКА, ДИПЛОМИРАНИ ПЕДАГОГ
Е-маилkovacica.csr@minrzs,gov.rs
АДРЕСА И ПОШТАНСКИ БРОЈЧАПЛОВИЧОВА 17  26210 КОВАЧИЦА
ТЕЛЕФОНИ / ТЕЛЕФАX013/661-041, 013/661-119,  062/8020642
WЕБ СТРАНИЦАwww.csrkovacica.rs

1 ДЕО

УВОДНИ ДЕО

ЦСР Ковачица доноси план рада за 2024. годину на основу извештаја о раду за 2023. годину, на основу анализе стања у локалној заједници и социјалних потреба локалног становништва у циљу спречавања настајања, отклањања последица социјалне искључености и планирања мера за решавање социјалних проблема и задовољавања социјалних потреба грађана.

У 2024. години Центар ће одлучивати о остваривању права корисника у складу са   ЗСЗ  „Сл. Гласник Р. Србије“ бр. 24/2011 и другим законским и подзаконским актима који регулишу породичноправну заштиту, заштиту деце, младих, одраслих и старијих лица од занемаривања, злостављања, насиља, као и других осетљивих група локалне заједнице.  

ЦСР ће превасходно обезбеђивати услуге процене (стања корисника, његових потреба, снага и ризика) и планирања. ЦСР ће вршити процену и планирање уз партиципацију корисника или старатеља у току  пружања подршке за самостални живот, пружаће саветодавне услуге и услуге смештаја у сродничку, хранитељску и другу породицу, домски смештај, прихватилиште, и вршиће праћење корисника и евалуацију услуга и мера. Пружаће услуге подршке и помоћи појединцу и породици, поштујући целовит приступ, у циљу побољшања или очувања квалитета живота, спречавања или отклањања неповољних чинилаца који осујећују појединца или породицу да самостално живе у природном окружењу.

У свом раду ЦСР ће примењивати начела поштовања интегритета и достојанства корисника, забране дискриминације, најбољег интереса корисника, најмање рестриктивног окружења, ефикасности, благовремености, унапређења социјалне заштитите,  јавности рада и доступности социјалне заштите.

Свој рад базираће на поштовању корисника и њихових права на: информисање, учешће у доношењу одлуке, на слободан избор услуга, на поверљивост података, приватност и притужбу.

Материјална подршка

У ЦСР „ Ковачица“ корисници ће остваривати право на новчану социјалну помоћ, додатак за негу и помоћ другог лица, увећани додатак за помоћ и негу другог лица, помоћ за оспособљавање за рад, једнократне новчане помоћи, помоћи у натури и друге врсте материјалне подршке у складу са ЗСЗ  Р. Србије „Сл. Гласник Р. Србије“ бр. 24/2011 и Одлуком о правима и услугама у области социјалне заштите на триторији општине Ковачица ( Сл. Лист Општине Ковачица 20/2016 и 10/2017)

ОСНОВНА СОЦИО-ЕКОНОМСКА ОБЕЛЕЖЈА ОПШТИНЕ/ГРАДА КОЈЕ ПОКРИВА ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД СВОЈОМ ДЕЛАТНОШЋУ

Општина Ковачица се налази у јужнобанатском округу, у југоисточном делу Војводине и обухвата површину од 419 м². Северозападним делом општине протиче река Тамиш, а источни део покрива Делиблатска пешчара са својим специфичним природним и географским карактеристикама.  Ковачица „метропола наиве“, позната је код нас и у свету по својим сликарима наиве и осталим манифестацијама и обележијма карарктеристичним за свако насељено  место.

Пољопривредна област покрива укупно 37.780 ха површине теритирије општине Ковачица односно 84.02% обрадивог земљишта. У производњи биљних културапреовлађују: кукуруз, пшеница, шећерна репа и сунцокрет.

У демографском погледу за општину Ковачица важе основни демографски показатељи карактеристични за Војводину, као што је ниска стопа наталитета и низак број малолетног а висок број старог становништва у укупној популацији општине.

 На основу  пописа из 2020. године, што је основни показатељ за програм рада у општини Ковачица  живи 21.178 становника по насељеним местима Ковачица, Дебељача, Црепаја, Падина, Самош, Идвор, Уздин и Путниково. Због хетерогеног националног састава и складних међунационалних односа између Словака, Срба, Мађара, Румуна и осталих, Ковачицу називају „Војводина у малом“.

У Панчеву и Зрењанину који се налазе на тридесетак километара од Ковачице изграђене су фабрике које запошљавају раднике из околних општина, па и Ковачице а граде се и нове фабрике што ће свакако допринети бољем економском положају грађанства јер се на тај начин стварају могућности за запошљавање. Потребно је сензибилисати и локалне институције за подстицање развоја социјалних предузећа и запошљавање угрожених група. тј радно ангажовање особа са инвадилитетом које су корисници услуга социјалне заштите и створити могућност отварања разних радионица (радионица за прикупљање сировина, пољопривредна радионица, грнчарска радионица, радионица за шивење..).

Уважавајући смернице и препоруке нове Еврпске стратегије 2020 за раст и развој, и реално стање на тржишту рада  Републике Србије, утврђени су циљеви политике запошљавања  Републике Србије  и одређени приоритети који ће се реализовати у 2024. години. Сходно предходно изнетом и  циљеви  активне  политике запошљавања у 2024. години на локалном нивоу биће усмерени на:

 • финансирање јавних радова
  • моја прва плата

У односу на кориснике пензија сматрамо да неће доћи до великих одступања када је у питању број корисника али и надаље ће бити проблем њихова социјално економска ситуација због малих примања и немогућности помоћи од стране њихових примарних породица, те се очекује већи број корисника услуга социјалне заштите ( повећан број смештаја у установе социјалне заштите) а у односу на локални ниво повећан број корисника помоћи у кући.

Имајући у виду да се сваке године повећава број корисника услуга социјалне заштите,  неопходно је рано откривање социјалних потреба и дијагностика, превентивни рад на смањењу социјалних потреба, саветодавно тераписки рад, праћење и анализа потреба корисника што изискује и неопходне потребе за повећањем бројем стручних радника, чиме би се обезбедили благовремено и непрестано пружање услуга. Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби, систему Аутономне покрајине Војводине и систему локалне самоуправе за 2017. годину утврђен је број радника који се финансирају из Министарства у ЦСР- укупно осам,  од чега на пословима социјалног рада 4 стручних радника али се финансира само 3,5 радника. Један стручни радник је испунио услове за пензију у 2013 години, који је био финансиран из буџета Републике са половином радног времена, тако да од 2013 године имамо упражњено радно место (1/2) стручног радника. Од 2016. године обраћали смо се више пута годишње Министарству за рад, борачка и социјална питања са захвевом да нам дају сагласност за попуњавање 1/2 упражњеног радног места и да нам одобре средства за плаћање радника на пословима социјалног рада у потпуности (100%)  а не само 50% колико се тренутно исплаћује тај стручни радник али нисмо добили сагласност тако да ћемо и у току 2024. године упутити исти захтев јер нам је отежан рад са мање стручних радника

            Из општинског буџета финансира се укупно 12,5 запослених на неодређено радно време (1 стручни радник је финансиран 50% из Буџета Републике а 50 % из Општинског Буџета) и 4 радника на одређено радно време. Потреба за запошљавањем у наредном периоду постоји и циљ је  да запослени  на одређено време заснују радни однос на неодређено радно време. У току 2023. Године добијена је сагласност за пријем три радника на неодређено радно време тако да су крајем године након објављеног конкурса запослени један стручни радник, један сарадник на услугама у заједници и једно техничко лице за пружање услуге – Дневни боравак за одрасле са физичким инвалидитетом и интелектуалним тешкоћама.

Информисање корисника услуга ће се наставити као и предходних година -оглашавањем на огласној табли, путем локалне ТВ и радиа на језицима народности словачком, српском, мађарском и румунском. Грађанство ћемо обавештавати и путем средстава јавног информисања недељних новина на језицима народности (Хлас људу, Мађарсо, wеб сајт ЦЗСР Ковачица…)..

2  Д  Е  О

КАПАЦИТЕТИ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

У 2024. години планирамо набавку недостајуће техничке опреме, набавку новог моторног возила за које смо више пута упућивали захтев Министарству за набавку возила с обзиром на дотрајалост постојећег возила али захтев није одобрен. Због возила која није увек у исправном стању отежано је функционисање рада центра и настојаћемо да овај проблем решимо путем поновних захтева упућених ка Министарству или путем пројекта.

Осим возила неопходна нам је и замена старих рачунара ( укупно 5 рачунара), набавка 2 штампача а планирамо и адаптацију помоћних просторија (архиве) како би смо имали простор за досијеа и омоте који су архивирани.

Планирамо да у 2024 години пишемо пројекте како би смо добили неопходна средства за пружање дневних услуга у заједници за које нису планирана средства у буџету локалне самоуправе .

И у току 2024. године, као и уназад више година, тражићемо од надлежног Министарства да нам да сагласност за попуњавање упражњеног радног места за водитеља случаја. Водитељ случаја нам је неопходан због великог броја предмета којим се сваке године задужују стручни радници.

Успостављањем система акредитације програма обука и доношење Програма мера и активности за стално стручно усавршавање стручних радника у установама социјалне заштите намеће се потреба да Центар има годишњи план стручне обуке односно усавршавања, те је израђен план потреба усавршавања. У 2023. стручни радници су присуствовали семинарима и акредитованим програмима али су претежно стицали нова знања путем вебинара који су организовани путем он лине презентација.

За 2024. годину потребе су исказане путем табеле у односу на приоритет

Да би пратили токове морамо стално да учимо, усавршавамо се и радимо најбоље што можемо. Општи циљ стручне едукације јесте да развија знања, вештине, ставове и вредности које ће оспособити пружаоца социјалних услуга да успешно задовољава потребе корисника социјалне услуге.

ПОДАЦИ О КОРИСНИЦИМА

Број корисника ЦСР  

У току 2024. године планира се пораст укупног броја корисника, у свим старосним групама али се не планира да тај број значајније одступи од садашњег броја корисника. Планирамо да ће на повећање броја корисника утицати повећан број захтева за НСП као и за ЈНП с обзиром да већ неколико година уназад постоји тенденција раста корисника ових мера социјалне заштите.

Анализирајући број корисника према обележју родне припадности не очекујемо значајна одступања у односу на извештајну годину.

Флуктуација корисника  

Пратећи вишегодишњу тенденцију повећања броја корисника у систему социјалне заштите може се очекивати да у току 2024. године број  корисника буде већи од броја корисника који већ постоје у систему социјалне заштите, по свим узрасним групама.

У току 2024. године применом програма- СОЗИС и вођењем евиденције у електронском облику  о корисницима правима и услугама које ће им бити пружене у складу Закона о социјалној заштити, Правилима о организацији, нормативима и стандардима рада ЦЗСР ће пружати потпуне податке о кретању корисника права и и услуга. Осим тога ЦСР ће бити умрежен са свим установама у систему социјалне заштите што ће омогућити бржи проток информација као и ефикасније реаговање.

Деца  

У току 2024. године планира се незнатно повећање броја корисника из ове групе и то повећање у категорији- материјално угрожене деце као и деце у сукобу са законом, јер је најчешће повећан број деце из наведних категорија. Код броја деце без родитељског старања сматрамо да неће бити значајних одступања јер већ више година уназад број новоевидентиране деце прати број деце која напуштају социјалу заштиту.

Не планирамо веће одступање броја деце  које припадају одређеним циљним групама у односу на извештајну годину, тако да се и у току 2024. планира незнатно повећање броја деце из групе ОСИ (деца са сметњама у развоју и са инвалидитетом).

И у наредном периоду се планира сличан број деце која ће бити под старатељством и то у  највише случајева под непосредним старатељством. Број захтева за постављање привременог старатеља се планира као и у извештајном периоду- у поступцима одобрења уговора којима се управља и располаже имовином деце као и у поступцима пријаве пребивалишта и израде потребних докумената.

 У току 2024. године се планира да се за четворо деце утврди подобност за усвојење након завршетка започетих судских поступака потпуног лишења родитељског права уколико суд донесе пресуду према нашем предлогу. Деца за коју је утврђена општа подобност за усвојење у току 2022. године су у поступку проналажења адекватне усвојитељске породице, тако да планирамо да се у току 2024. године заснује  два инострана усвојења уколико се испуне сви законски услови за то.  Највећи број деце које је занемарено или је у ризику од занемаривања је смештено у хранитељску или у сродничку хранитељску породицу те се и у наредном извештајном периоду планира да тако остане.

У току 2024 године се планира да једна група хранитеља прође обуку – Сигурним кораком до хранитељства с обзиром да је у току 2023. године било заинтересованих лица за бављење хранитељством.

С обзиром да је у току реализације пројекта под називом – Породични сарадник интензивна услуга јачање капацитета породице, којим су оснаживане породице у ризику са циљем превенирања занемаривања и злостављања деце у породицама, унапређења капацитета родитеља кроз стицање нових знања и вештина у области родитељства, партнерских и других односа, дошло до позитивних промена у породици и смањен је ризик од измештања деце из породица планирамо да и у току 2024. Године аплицирамо за средства како би смо наставили превентивни рад са овим породицама.

Пунолетни корисници  

Код групе корисника млади- не планирамо да у наредном периоду дође до већег одступања од броја ових корисника у извештајном периоду.

Како смо већ навели, у току 2024. године се планира повећање броја корисника из узрасне групе- одрасли, обзиром на то да се планира повећање броја захтева за новчана давања а највећи број корисника ове услуге припада овој групи.

Не очекујемо значајна одступања у броју корисника под старатељством, јер број лица која се у извештајном периоду ставе под старатељство прати број лица којима је престало старатељство а слична је ситуација и са корисницима који су смештени у установи социјалне заштите.

Анализирајући структуру корисника према врсти смештаја не планирамо значајнија одступања према установи где су смештени.

У протеклих неколико година број корисника који су остварили право на НСП је био у сталном порасту али је у 2019. 2020. и 2021. години дошло до смањења броја породица које користе ово право али је повећан број корисника тако да и у 2024. години очекујемо смањен број или стагнацију у односу на претходни период.

Иако у 2023. години није био повећан број корисника који дају захтев за једнократне новчане помоћи, очекујемо да ће у току 2024. године број захтева бити већи него у 2023. години с обзиром да се уназад више године, сваке године број захтева повећава. У својим захтевима, корисници се обраћају за ову врсту помоћи како би обезбедили огрев, лекове и средства за најнужније трошкове живота, трошкове сахране, превоза, опремања и школовања деце.

И у наредном периоду ће помоћ у натури за најугроженије становништво бити од велике помоћи, посебно помоћ у храни и хигијенским пакетима и  огреву те је потребно и у том смислу развијати мере и услове за обезбеђивање истих, а радно способне кориснике укључити у програме радне активације.

                 Према последњем попису становништва општине Ковачица од укупног броја становника који износи 21.178 становника, њих 4917 чине лица старија од 65 година  или 23.21  % популације. Највећи број старачких домаћинстава живи од минималних прихода- од прихода од давања земље  у закуп  а закупнине су мале, пољопривредне пензије које су веома ниске а и пензије већине пензионера у Општини су ниске због чега често немају довољно материјалних средстава за  плаћање услуга у здравственој заштити (куповину лекова, плаћање разних прегледа) а често ни за задовољење основних потреба. Све ово указује да је и у наредном периоду неопходно побољшати однос према старијим лицима и њиховим потребама како би остали у свом природном окружењу а њиховим сродницима омогућити, ако за то имају потребу, да нађу запослење чиме ће побољшати материјалну ситуацију у породици. У супротном можемо очекивати већи број корисника у овој групацији. Обезбеђивањем разних врста услуга: помоћ у кући, разних сервисних услуга, психосоцијалне подршке, клубова за пензионере, дневни боравак, створила би се могућност да стари људи користе све своје преостале потенцијале, за самостални живот, уз подршку а не заштиту. Циљеви  који произилазе из тренутног стања су следећи: -обезбеђивање знања и техничко-материјалних предуслова како би општина и локални актери успешно решавали социјалне проблеме на локалном нивоу. Обуком геронто-домаћица обезбеђује се квалитетније социјалне услуге за старе; Увођењем нових услуга социјалне заштите – Дневни боравак за одрасле са физичким инвалидитетом и интелектуалим тешкоћама унапређује се квалитет живота особа са инвалидитетом на територији општине. Да би општина Ковачица успешно, организовано и одговорно решавала социјалне проблеме својих становника мора препознати и њихове потребе. Оснивањем клубова за старе, би се постигло повећање нивоа ангажовања очуваних потенцијала и искустава старијих и стварање новог елана што би омогућило одржавање њиховог самопоштовања и богатији друштвени живот у локалној заједници.

Ови облици услуга   пружали би се у случајевима када је породична  подршка недовољна или није расположива, а у складу са идентификованим индивидуалним потребама одраслих и старих лица која услед немоћи или смањених функционалних способности изазваних инвалидитетом/болешћу нису способна да независно живе без свакодневне или редовне подршке.

            За реализацију ових услуга неопходно је

 1. Стварање мреже услуга старим лицима, неопходне за живот у својој кући у локалном окружењу, путем:
 2. Даљег развоја услуга помоћи у кући
 3. Оснивања клубова за старе и пензионере
 4. Развоја и увођења  волонтерског рада
 5. Интегрисањем свих актера на локалном нивоу (ЦЗСР, ДЗ, НВО)
 6. Институционално збрињавање старих у локалној заједници
 7. Изградња дома за стара лица
Особе са инвалидитетом

Негујући холистички приступ у односу на наше кориснике ЦСР располаже подацима о незадовољеним потребама деце, младих и одраслих лица са сметњама у развоју и инвалидитетом као и потребама њихових родитеља, стратеља или хранитеља. Унапређење квалитета живота ових лица и њихових породица јесте један од циљева у наредном периоду и то пре свега остваривање права које им по закону припадају у породичноправној заштити, професионални приступ у односу на сагледавање потреба локалне заједнице са предлогом пружања адекватних мера. Створити и унапредити услове за уклањање свих видова баријера и дискриминације које би се односиле на пол, националну припадност, верско и социекономско порекло, сметење у развоју и инвадилитет, здравствено стање или било које друго лично својство појединца.

Имајући у виду целокупну ситуацију посебно да у нашој општини има велики број особа са инвалидитетом (показатељ број корисника права на негу и помоћ другог лица) локална самоуправа је препознала потребу за отварање Дневног боравка за особе са инвалидитетом и одвојила је средства за реновирање простора и набавку опреме као и за финансирање пружаоца ове услуге која је успостављена 01.02.2017.  али је потребно да се планира пружање и других проширених услуга социјалне заштите као што је- услуга помоћ и нега у кући за особе са инвадилитетом, становање уз подршку, породични асистент.

Пружањем услуге Дневног боравка за одрасле са физичким инвалидитетом и интелектуалним тешкоћама унапређен је квалитет живота корисницима ове услуге као и члановима њихове породице а уједно је и промењен однос локалне заједнице према овим лицима. Оваква услуга је омогућила укључивање особа са инвалидитетом у нове садржаје и могућност промене породичног миљеа. Адекватним информисањем превазиђен је негативнан став према хендикепу и ова лица су прихваћена као равноправни чланови друштвене заједнице. Путем пројекта „Инклузивни џудо-џудо за све“ који је финансирало Министарстви за рад, запошљавање борачка и социјална питања корисници Дневног боравка су имали вишестуку добит. Инклузивни џудо је допринео позитивним променама код свих полазника, разлика је постојала само у интензитету те промене која је била условљена особеностима сваког полазника појединачно. Бенефите од инклузивног џудоа, осим корисника дневног боравка, осетили су и чланови њихових породица који су приметили позитивне промене на својој деци што је допринело  побољшању функционисања  целе породице а локална средина је постала сензитивнија према особама са инвалидитетом. С обзиром на изузетно добре резултате који су постигнути реализацијом овог пројекта планира се и у 2024 години да корисници дневног боравка наставе да се баве овим спортом а средства ће се обезбедити такође путем пројекта.

Роми

Укупан број Рома на територији Општине по попису из 2022. год је 755, што смтрамо да није релевантан податак јер често припадници ове националне мањине не жели да се изјашњава о својој националној припадности. У наредном периоду превасходно  треба утицати на побољшање и подизање материјалног и хигијенског нивоа у најсиромашнијим руралним срединама ( Уздин, Самош, Идвор), пружити додатну подршку у образовању (путем пројеката и подршке локалне средине), подстицати социјалну интеграцију у локалној средини. Укључивањем деце у редован школски систем, пружањем здравствене помоћи, психосоцијалне помоћи и подршке у економском осамостаљивању ромских породица створила би се могућност да се Роми интегришу и почну да мењају досадашње обрасце понашања. Један од начина да се пружи потпунија подршка Ромима је и ангажовање координатора за ромска питања. У току 2021. године реализован је пројекат „Координатор за ромска питања“ који је финансиран из средстава Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова и већ се виде помаци у обраћању Рома и Ромкиња за остваривање права из области социјалне заштите. Осим што је непосредно пружао помоћ Ромима и Ромкињама у остваривању појединих права, координатор, је уз помоћ упитника и приликом обиласка породица на терену, вршио  мапирање ромских породица као и њихових потреба које нам дају потпунију слику о реалним потребама Рома у нашој општини, тако да у 2024. години планирамо да путем пројектних активности обезбедимо средства за наставак ангажовања координатора. А на основу добијених података из упитника да сачинимо пројекат  у коме ћемо моћи да планирамо активности према стварним потребама Рома у нашој општини.

У обављању својих задатака Центар ће вршити процену потреба корисника, планирање услуга, упућиваће кориснике другим службама, институцијама ради осигурања права, пружаће саветодавне услуге, иницираће и развијаће превентивне програме који ће допринети задовољавању индивидуалних и заједничких потреба грађана и биће један од учесника стварања ефикасних услова за превенцију и смањења сиромаштва у локалној средини.

4  ДЕО

ПОСЛОВИ  У ВРШЕЊУ ЈАВНИХ ОВЛАШЋЕЊА

Породични односи

            Број захтева од стране Основног суда упућени Центру ради процене и давања мишљења о вршењу родитељског права варира из године у годину. И у 2024. години Центар ће вршити процену родитељске подобности и давати мишљење о поверавању деце на вршење родитељског права једном од родитеља, као и мишљење у извршним поступцима и поступцима регулисања контакта и виђења између родитеља и млд. деце.

Послови заштите од насиља у породици

У извештајном периоду број породица које су имале проблем због породичног насиља је био смањен у односу на претходну годину иако је уназад три године имао тенденцију повећања, тако да и у наредном периоду можемо очекивати повећан број пријава и жртава насиља.

Када анализирамо која је то доминантна врста насиља у групи- деца углавном се ради о занемаривању. Деца су изложена психичком злостављању у ситуацијама кад родитељи своје партнерске конфликте испољавају у присуству деце и излажу их насиљу. Код одраслих је најчешће изражено психичко и физичко насиље а ређе пријављују сексуално насиље. Анализирајући  податке о томе ко пријављује насиље, сматрамо да ће и у току 2024. године бити највише пријава од стране МУП-а али и од других институција, других лица као и да ће и саме жртве пријавити да су злостављане.

Општи протокол за заштиту деце од злостављања и занемаривања као и посебни протоколи за систем здравства, образовања, полиције, просвете, установе  социјалне заштите којим се дефинишу обавезе свих актера у поступку допринеће да свако са свог аспекта делотворно и целовито приступи својим законским овлашћењима како би се дугорочно одрживо заштитила жртва од насиља, обезбедили услови изрицања мере према насилнику, и да се спречи преношење насиља из генерације у генерацију. Само тако се може постићи брза и ефикасна заштита жртве. Насиље над децом је озбиљан проблем, не само за породице већ и друштвену заједницу, те из тих разлога и у наведеном периоду треба превентивно деловати у односу на насиље у породици, што пре свега подразумева социјалну едукацију психосоцијалну подршку, развој социјалне мреже у локалној заједници са циљем сензибилизације шире друштвене јавности. На искуство које већ имамо, надоградити специфична знања и оспособити тимове, да се у овим случајевима реагује благовремено и истовремено свих учесника локалног тима на заштити интереса и права детета.

ЦСР Ковачица је до примене новог Закона,  имао кординаторску улогу у заштити жртава насиља у породици и сваког месеца је одржаван састанак чланова мреже за заштиту жртава од насиља у породици. Ступањем на снагу новог Закона именован је члан групе за координацију као и његов заменик који два пута месечно присуствују раду групе за координацију где се износи сваки предмет и сходно заједничком закључку на групи се доноси план заштите. Уколико имамо сазнања да је неко од починиоца прекршио изречену меру која му је изречена обавештавамо Полицију. Осим тога често смо у контакту са тужилаштвом као и са надлежним полицијским службеником  ради размене информација о жртвама насиља.

Планирмо да кроз пројектне активности отворимо СОС линију са циљем психолошког оснаживања жена- жртви насиља и сензибилизацијом јавности за овај проблем.

            Неопходно је и даље спроводити едукативно-информативне активности и програме превенције путем публикација, едукација, локалних медија и штампе, успостављати сарадњу са НВО и осталим институцијама у овој области.

Циљ програма који прати Стратегију борбе против трговине људима је смањење ризика од трговине људима кроз вршњачку едукацију младих, који уједно представљају најризичнију категорију становништва.

Нова организација и методологија рада захтева крајње индивидуализован приступ кориснику и његовим потребама. Успостављен је 24-оро часовни приступ услугама како би у случајевима неодложних интервенција хитно предузимали мере из надлежности ЦСР.

Вршњачко насиље

У последње време све чешће се говори о насиљу међу децом, поремећају понашања код младих и утицаја вршњачког насиља које је могуће решити само заједничким деловањем породице и заједнице. Неопходан је мултидисциплинаран приступ овом проблему за чије решавање је неопходна сарадња свих актера који имају утицаја на развој и васпитање деце, укључујући и породицу, како би се променило понашање деце како у школи тако и у својој средини. У наредном периоду наше активности ће бити усмерене у том правцу.

Послови заштите малолетника

Иако је у 2022. и 2023. години смањен укупан број малолетника у сукобу са законом, уназад неколико година, евидентно је да један одређен број деце испољава дисфункционално понашање које није у складу са законским нормама те би у наредном периоду један од циљева био и унапређење заштите положаја деце и младих. Циљ је пре свега подстицати развијање позитивних и друштвено прихватљивих ставова и понашања код деце и младих и њихова социјализација и активна партиципација у животу локалне заједнице. Да би постигли напред наведено потребно је:

 -организовање и спровођење стручне и систематичне заштите деце у ризику и младих с поремећајима у понашању;

– унапређење професионалних капацитета стручњака и стручњакиња у раду са децом и младима у ризику и њиховим породицама кроз едукацију: „Програм подршке професионалцима у раду са децом и омладином са проблемима у понашању“ коју би похађали стручни радници центра, школе и полиције, подизање квалитета сарадње и комуникације институција и постојећих услуга; –

-подизање нивоа информисаности и сензибилисаности јавности и институција за боље сагледавање и разумавање потреба деце и младих у ризику.

У локалној заједници до сада нису предузете мере и активности око организованог рада се децом  и младима у сукобу са законом, а на основу показатеља  јасно се види да су исте неопходне и планиране, те се у наредном периоду треба фокусирати на исте.

Центар за социјални рад ће покренути активности усмерене ка формирању Клуба за децу и младе са проблемима у понашању, како би остварили наведене циљеве. Формирањем Клуба стекли би се услови за континуирано праћење и организован рад са децом са поремећајима у понашању. Деци и младима у ризику и са поремећајима у понашању и њиховим породицама, који имају потребу за организованом, стручном услугом и континуираном заштитом и подршком  била би пружена нова услуга у локалној заједници. Без ове услуге, деца и млади ће бити и даље изложени стигматизацији од социјалне средине, биће све више изоловани, искључени из исте, осујећени за могућност социјалне рехабилитације и инклузије. Ниво размене професионалног искуства и примера добре праксе, између полицијске управе, суда, тужилаштва, локална самоуправе, НВО, волонтера, медија биће организована кроз интегрисани систем сарадње.

Локална заједница није довољно осетљива за потребе деце изложене ризику, те је потребно утицати на развијање осетљивости локалне заједнице да препозна проблеме и потребе деце и да учествује у подршци и задовољењу најхитнијих потреба младих у решавању њихових проблема везаних за насиље и ризичне облике понашања, који се јављају као последица кризе. Неопходно је пружити подршку деци у скукобу са законом како би организованим деловањем утицали на сузбијање друштвено неприхватљивог модела понашања, посебно код деце из осетљивих група, код којих је ризик усвајања негативних модела понашања већи. Циљ је да се утиче на правилан развој малолетника и јачање њихове личне одговорности како не би вршили кривична дела.

УСЛУГЕ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

Делатност центра је  регулисана  ЗСЗ  „Сл. Гласник Р. Србије“ бр. 24/2011 и другим законским и подзаконским актима који регулишу породичноправну заштиту, заштиту деце, младих, одраслих и старијих лица од занемаривања, злостављања, насиља, као и других осетљивих група локалне заједнице.

ЦСР превасходно обезбеђује услуге процене и планирања, процену стања, потреба, снага и ризика корисника. Пружа услуге подршке и помоћи појединцу и породици, поштујући целовит приступ, у циљу побољшања или очувања квалитета живота, спречавања или отклањања неповољних чинилаца који осујећују појединца или породицу да самостално живе у природном окружењу.

Неодложне интервенције

Одлука о увођењу пасивног  дежурства у служби неодложних интервенција „24 -часовно дежурство“ у заштити деце и омладине и осталих угрожених група обезбеђиваће се 24 часа дневно ради осигурања безбедности у ситуацијама које угрожавају живот, развој и здравље корисника. Услуге ће се пружати у сарадњи са другим надлежним органима и службама.                                                         

 Послове неодложних интервенцијапасивно дежурство ван радног времена Центра за социјални рад“ Ковачица“ а по пријави надлежног органа на територији општине Ковачица (Полицијске станице) обављаће сви запослени стручни радници на пословима социјалног рада. Они су ангажовани 8 часова дневно, након радног времена и смењују се на недељу дана. По истеку недељу дана следећи стручни радник по плану пасивног дежурства преузима дежурство. У случају одсутности неког од стручних радника  по планираном реду, наставља стручни радник следећи по распореду.

Услуге процене и планирања

Послови процене и планирања обухватиће процену стања потреба, ризика и снага корисника и других лица значајних за самог корисника, процени хранитеља, старатеља и усвојитеља.

Услуге планирања обухватају индивидуално планирање услуга ради њиховог коришћења или одређивања мера заштите.

Супервизор је запослен са половином радног времена. Заједно са водитељима случаја одлучиваће о отварању предмета на случају и планираће почетну процену, одлучиваће о потреби рада на усмерену процену, сачињавају планове услуга, доносиће одлуке о потреби за ревидирањем плана односно поновних прегледа. Супервизор ће усмеравати водитеље случаја да поштују потребе, права и интересе корисника, подстицаће  их да користе адекватне упитнике, скале процене као и да ажурно уносе податке у лист праћења у раду са корисником. Својим потписом на обрасцима за вођење случаја даваће своју потврду да је водитељ случаја поступао у складу са применом нове методологије. Супервизор ће учествовати у доношењу тимских закључака, у усвајању старатељских извештаја. Како едукативна улога супервизије не би била занемарена, не смемо дозволити да се супервизирање претвори само у административно праћење јер сматрамо да је она потребна у пуном обиму и садржају.

Због великог броја предмета супервизор највећи део времена троши у административној улози јер ради са ½ радног времена. Вишеструке улоге супервизора, мешање улога и одговорности оставља недовољно времена раду на пословима супервизије те у наредном периоду треба размишљати да се превазиђе овакав начина рада, тако што ће надлежно министарство да обезбеди супервизора са пуним радним временом

Дневне услуге у заједници

Ефикасан систем социјалне заштите треба да одговори на потребе грађана, подржава рањиве и маргинализоване појединце и групе којима је неопходна помоћ заједнице, и оне грађане који нису у стању да задовоље своје потребе.

У 2017. Години усвојен је Акциони план развоја социјалне заштите у Општини Ковачица са циљем унапређења организованости система социјалне заштите.

У 2024. години активности у локалној заједници ће пратити Социјалне приоритете који су донети у оквиру Стратегије одрживог развоја Општине Ковачица за период 2018-2025 која је донета у 2018. години. На тај начин створиће се могућности да се на систематски, организован и одговоран начин приступи решавању социјалних проблема и задовољењу социјалних потреба грађана са дефинисаним циљевима и конкретним задацима. Тиме ће се остварити рационално коришћење постојећих средстава из општинског буџета и стварати могућности за ефикасније прибављање средстава из других извора.

Локална самоуправа  ће у великој мери допринети побољшању квалитета и развоју ширег спектра социјалних услуга које ће се пружати грађанима Општине.  Обезбеђивањем средстава из буџета Општине финансираће се услуге које су Одлуком о социјалној заштити грађана утврђена. Улога Општине, као наручиоца услуга, у великој мери ће допринети побољшању квалитете и развоју ширине спектра социјалних услуга, које ће се пружати грађанима општине Ковачице. Област социјалне заштите биће усмерена ка побољшању социјалног статуса грађана, на личном, породичном и ширем социјалном плану, која треба да јача друштвену кохезију, способност и независност људи да помогну сами себи.

На локалном нивоу нису развијене услуге подршке за самосталан живот, саветодавно-терапеутске и друге те ћемо и надаље аплицирати са пројектима који се односе на ове услуге са циљем да се исте успоставе на локалном нивоу.

Саветодавно-терапијске и социо-едукативне услуге

С обзиром да пружање саветодавне – тераписке и социо- едукативне услуге спадају у локалне услуге социјалне заштите, да би исту сензибилисали развијаћемо програме, пратићемо актуалне конкурсе за подношење предлога пројекта, како би се по завршетку пројекта ове услуге инплементирале у локалној средедини.

Услуге смештаја у прихватилиште и предах смештај

            У току 2023. године смањен је број жртава насиља које смо смештали у сигурну кућу. Од како је почео да се примењује нови Закон о спречавању насиља у породици и да се насилницима изричу хитне мере као и продужене мере, жртве су остајале у својим кућама а насилници су удаљени из окружења жртве. Децу коју је требало збринути смештали смо у хранитељске породице. Оно што недостаје у нашој локалној средини је становање уз подршку за младе који се осамостаљују, те ће центар усмерити своје активности ка проналажењу начина за овај вид подршке младим лицима који напуштају систем социјалне заштите.

ЦСР као пружалац других услуга

Центар пружа услугу – Помоћ у кући старим лицима у свим насељеним местима општине Ковачица. Изналазили смо начине да у оквиру могућности пружимо максимално у односу на потребе грађана и истовремено најрационалније искористимо расположиве ресурсе ангажовањем запослених, сарадника на терену и свих оних који су спремни да нам помогну. Број корисника који користе ову услугу стагнира и већ више година варира у распону од 90-110 корисника током године. Центар за социјални рад „Ковачица“ је у току 2021. године обновио лиценцу за пружање наведе услуге у трајању од 6 година која истиче 2027. године.

Постоји потреба за проширење ове услуге и на лица са инвалидитетом које Центар пружа путем пројектних активности, те ће и у наредном периоду изналазити  начине да и ови корисници могу користити услугу- Помоћ у кући.

У 2018. години, у оквиру Центра је формирана организациона јединица за пружање услуге Дневни боравак за одрасле са физичким инвалидитетом и интелектуалним сметњама за коју је Центар добио лиценцу септембра 2018. године а у току 2023. године обновио лиценцу за пружање наведе услуге у трајању од 6 година која истиче 2029. године.  Наведена услуга  је покренута  2017. године путем пројекта „Побољшање услуга социјалне заштите за особе са инвалидитетом у Ковачици“ који је одобрен из ЕУ фондова и који је трајао до 20. децембра 2017. године. Након завршетка пројекта Локална самоуправа је препознала потребу за пружањем оваквог вида подршке лицима са инвалидитетом и од 2018. године у потпуности је преузела плаћање ове услуге. На тај начин особама са инвалидитетом у нашој општини је пружена могућност за социјализацију, радно ангажовање и васпитање а породицама је пружена подршка  и могућност да време кад њихова деца проводе у боравку користе за активности које до сада нису могли да обављају. С обзиром да локална самоуправа подржава ову услугу социјалне заштите планирамо да наставимо да је пружамо и у 2024. Години. У 2021. години путем пројекта локалне самоуправе и путем донације Фондације Новака Ђоковића обезбеђена су средства за опремање сензорне собе при Дневном боравку и пред крај године је свечано отворили и на тај начин омогућили корисницима боравка  да испоље своје успаване потенцијале и постигну емоционални баланс. 

УМЕСТО ЗАКЉУЧКА

Интегралним приступом у раду посматрамо корисника као део породичног система и као особу која своја права може остварити у повезаном систему шире друштвене заједнице, а не само у оквиру ЦСР, што условљава међусобну сарадњу.

2020. и 2021 годину је обележила пандемија коронавируса која је пред раднике Центра постављала небројане и нове изазове у раду који су били актуелни и у 2022. години али с обзиром да се ситуација, барем што се тиче пандемије коронавируса стабилизовала очекујемо да ће у 2024. години стручни радници функционисати уз мање тешкоћа  приликом пружања помоћи појединцу и породици да оствари минималну социјалну сигурност спречавањем свих облика социјалне искључености.

У 2024. год. наша сарадња ће се одвијати са локалним институцијама а пре свега Месним  заједницама, ОШ, домовима здравља, полицијом, предшколским установама, интересорном комисијом, Општинским ЦК, правосуђем, НВО, у циљу развијања превентивних мера и успостављања свеобухватног, делотворног и ефикасног система заштитних мера на општинском нивоу. Настојаћемо да склопимо споразуме са институцијама где их још немамо, којим ће се дефинисати поља и облици сарадње а већ постојеће ћемо унапредити и оснажити у циљу међусобне помоћи размени искустава и заједничких активности које ће довести до заједнички дефинисаних циљева. Развијаћемо и неговаћемо сарадњу са већ постојећим НВО у Р. Словачкој са којима планирамо нове пројекте како би обезбедили божићне пакетиће и у 2024. години. Верујемо да и ће нам и у 2024. год. Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Министарство за бригу о породици и демографију, Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова, Републички завод за социјалну заштиту, Покрајински завод за социјалну заштиту, Комора социјалне заштите помоћи у решавању свих недоумица у току рада.

Радићемо професионално и савесно са циљем да се грађанима који су у неприлици, пружи помоћ и подршка, јер наша визија и мисија гласе:

Визија

Побољшање квалитета живота корисника услуга социјалне заштите и превенција социјалне угрожености и социјалног искључивања на локалном нивоу, путем разноврсних и доступних услуга социјалне заштите заснованих на пуном поштовању принципа једнакости, хуманости и људских права корисника.

Мисија

Центар за социјални рад Ковачица је установа социјалне заштите која запошљава стручне раднике, различитих профила, који у складу са законским овлашћењима и у сарадњи са другим институцијама  предзимају следеће мере и активности:

 • Врше јавна овлашћења
 • Пружају подршку у превладавању социјалних и животних тешкоћа
 • Обезбеђују материјалну сигурност и независност појединца и породице
 • Пружају подршку у циљу очувања и унапређења породичних односа
 • Подстичу социјалну укљученост и интеграцију осетљивих друштвених група у локалну заједницу
 • Покрећу иницијативу за различите активности и мере у циљу задовољавања социјалних потреба и решавања социјалних проблема локалног становништва

   Директор

                                                                                    Душанка Петрак

Republicki zavod Republicki zavod Republicki zavod