Novčana socijalna pomoć

Novčana socijalna pomoć namenjena je osobama koje nemaju dovoljno sredstava za život i isplaćuje se mesečno. To je osnovni oblik novčane pomoći socijalno ugroženim osobama, koji se do nedavno zvanično zvao “materijalno obezbeđenje”.

Osnovni uslov za sticanje prava na novčanu socijalnu pomoć jeste da pojedinac, odnosno porodica ima mesečne prihode manje od punog iznosa socijalne pomoći. Uz to je potrebno da budu zadovoljeni neki dodatni uslovi.

Iznos socijalne pomoći

Osnovni iznos novčane socijalne pomoći, dakle, za pojedince, odnosno nosioce prava na pomoć bez ikakvih drugih prihoda, krajem 2011. iznosio je 6.598 dinara.

Ovaj iznos se za svaku sledeću odraslu osobu u porodici uvećava za 50 odsto (3.299 dinara), a za maloletnika za 30 odsto (1.979 dinara). To znači da za bračni par bez dece pomoć iznosi 9.897 dinara, a za bračni par sa dvoje dece 13.855 dinara. Porodica sa više od šest članova ima pravo na pomoć za samo šest osoba.

U stvari, korisnicima se mesečno isplaćuje razlika između ovog iznosa i drugih prihoda koje ostvaruju (računa se prosek iz tri meseca pred početak dobijanja pomoći). Na našem primeru bračnog para sa dvoje dece, ako bi njihovi ukupni prihodi bili 10.000 dinara, njima bi na ime novčane pomoći mesečno pripadalo ukupno 3.855 dinara.

Ovi iznosi usklađuju se s rastom cena dva puta godišnje, 1. aprila i 1. oktobra.

Uvećana socijalna pomoć

Osobi koja je nesposobna za rad, odnosno porodici čiji su svi članovi nesposobni za rad, kao i samohranom roditelju sa detetom, iznos socijalne pomoći uvećava se za 20 odsto. Tako pomoć za pojedinca nesposobnog za rad iznosi 7.918 dinara, a za samohranu majku sa detetom 10.293 dinara.

Ko su članovi porodice?

Članovima porodice smatraju se supružnici i vanbračni partneri, deca i srodnici u pravoj liniji bez obzira na stepen srodstva (dede, babe, prababe, unuci, praunuci…), kao i srodnici u pobočnoj liniji do drugog stepena srodstva (braća i sestre nosioca prava), pod uslovom da žive u zajedničkom domaćinstvu.

Dete koje ne živi u porodici, a nalazi se na redovnom školovanju, takođe se smatra članom porodice.

Izvršilac nasilja u porodici ne smatra se članom porodice, odnosno, njegovi prihodi i imovina ne utiču na pravo žrtava nasilja u porodici da ostvare novčanu socijalnu pomoć ako ispunjavaju druge uslove.

Članom porodice staratelja smatra se i osoba sa smetnjama u razvoju, koja se u toj porodici nalazi na osnovu rešenja centra.

Povraćaj socijalne pomoći

Ako si nesposoban za rad, a postoji neki srodnik koji ne živi s tobom, ali je po zakonu dužan da te izdržava, dužan si da, ako si uspeo da naplatiš izdržavanje za period u kojem si dobijao i socijalnu pomoć, novčanu pomoć vratiš državi, do iznosa koji si primio na ime izdržavanja.

Mirovanje prava na socijalnu pomoć

Socijalna pomoć se ne isplaćuje tokom izdržavanja kazne zatvora duže od mesec dana ili tokom vremena provedenog na obaveznom lečenju od alkoholizma ili narkomanije, po odluci suda,.

Uslovi za dobijanje novčane socijalne pomoći

Osnovni uslov za sticanje prava na novčanu socijalnu pomoć jeste da pojedinac, odnosno porodica ima mesečne prihode manje od iznosa socijalne pomoći. Uz to je potrebno da budu zadovoljeni neki dodatni uslovi.

Imovinski uslovi

Pravo na novčanu socijalnu pomoć može ostvariti pojedinac, odnosno porodica:

 • ako nemaju drugih nepokretnosti osim stambenog prostora koji odgovara njihovim potrebama (soba po članu domaćinstva, odnosno dve sobe za osobe koje primaju i dodatak za tuđu negu) i zemljišta površine do 0,5 hektara (za pojedince nesposobne za rad i porodice u kojima su svi članovi nesposobni za rad, ovaj limit iznosi jedan hektar);
 • ako pojedinac, odnosno član porodice nije prodao ili poklonio nekretninu ili se odrekao prava na njeno nasleđivanje, ili ako je protekao period u kojem bi od tržišne vrednosti te nekretnine mogao sebi da obezbedi da mesečno troši onoliko koliko iznosi socijalna pomoć;
 • ako ne poseduju pokretnu imovinu čijim korišćenjem ili prodajom, bez ugrožavanja osnovnih životnih potreba, mogu sebi da obezbede sredstva u visini šestostrukog mesečnog iznosa socijalne pomoći;
 • ako pojedinac, odnosno član porodice nije zaključio ugovor o doživotnom izdržavanju.

Pomoć može da dobije i onaj ko ima više nekretnina, ako centru za socijalni rad da saglasnost za upis hipoteke na svoje nepokretnosti u visini valorizovanog iznosa isplaćene pomoći.

Ko se smatra nesposobnim za rad?

Kao nesposobni za rad smatraju se:

 • žena starija od 60 godina i muškarac stariji od 65 godina;
 • dete do 15 godina, a starija deca ako su na redovnom školovanju;
 • mladi na redovnom školovanju, najkasnije do navršene 26. godine života;
 • osoba koju je Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje proglasio potpuno nesposobnom za rad;
 • trudnice i roditelj deteta koji koristi porodiljsko odsustvo i odsustvo radi nege deteta;
 • nezaposlena osoba koje se stara o članu porodice koji dobija dodatak za tuđu negu i pomoć;
 • osoba sa invaliditetom kojoj je komisija Nacionalne službe za zapošljavanje utvrdila treći stepen radne sposobnosti;
 • osoba za koju je pokrenut postupak utvrđivanja radne sposobnosti ili lišavanja poslovne sposobnosti — dok taj postupak traje.

Ako je neko na školovanju, obuci ili nekoj drugoj vrsti angažovanja u skladu sa sporazumom koji je sklopio sa centrom za socijalni rad, smatra se nesposobnim za rad dok to traje.

Uslovi za radno sposobne osobe

Pravo na novčanu socijalnu pomoć može ostvariti i radno sposobna osoba:

 • ako se nalazi na školovanju ili osposobljavanju za rad;
 • ako se vodi na evidenciji nezaposlenih, a nije odbila ponuđeno zaposlenje ili stručno osposobljavanje;
 • ako joj je prestao radni odnos, ali ne njenom voljom, saglasnošću ili krivicom (zbog disciplinske ili krivične odgovornosti), osim ako je od prestanka rada proteklo godinu dana ili je po prestanku radnog odnosa nastupila nesposobnost za rad;
 • ako se sama stara o svom detetu sa smetnjama u razvoju, tako da ne može da bude radno angažovana.

Ukoliko neki radno sposobni član porodice ne ispunjava ove uslove, pravo na pomoć neće se priznati ni drugim radno sposobnim članovima te porodice, već samo onima koji su nesposobni za rad.

Pojedinac koji je sposoban za rad, odnosno porodica u kojoj je većina članova sposobna za rad, dobijaće socijalnu pomoć samo do devet meseci u toku kalendarske godine.

Republicki zavod Republicki zavod Republicki zavod